ربات های کارتزین

در این قسمت به معرفی ربات های کارتزین می پردازیم.

این ربات داراي يك پنل كنترل است كه شامل سوئيچ هاي قطع و وصل و توقف اضطراري، فيوز تغذيه، سروو درايوها و كارت انتقال داده مي باشد. هدايت و برنامه ريزي حركت ربات از طريق كامپيوتر و در محيط LabView  انجام مي شود. ارتباط بين كامپيوتر و ربات از طريق كارت انتقال داده برقرار شده و كنترل هر يك از محورها به كمك يك سروو درايور به صورت جداگانه انجام می شود.

کاربردهای این ربات شامل موارد زیر می شود:

  •  مونتاژ
  • جابه جایی اجسام
  • پالت گذاری
  • برشکاری